Mynnwch Eich Allwedd i'r Castell! 

Os ydych yn byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd gallwch wneud cais am Allwedd Castell sy’n rhoi mynediad AM DDIM i’r atyniad treftadaeth hwn o safon fyd-eang am 3 blynedd. 

Codir tâl gweinyddol o £6.50 am bob Allwedd i’r Castell.

Ni chodir tâl ar blant (o dan 16 oed) 

 


 

TREFNIANT DRSO DRO AR GYFER ALLWEDD Y CASTELL

Yn gynnar yn 2019, byddwn yn ail-lansio Allwedd y Castell fel rhan o ddiweddariad cyffrous i’n system docynnau. Bydd hyn yn cynnwys Cardiau Allwedd newydd a mynediad at hyd yn oed rhagor o ostyngiadau a chynigion. Tra’n bod ni’n gwneud y newid hwn, bydd cyfnod dros dro pan na allwn roi Allweddi’r Castell parhaol. O’r 4 Rhagfyr, bydd y rhai sy’n gymwys yn dal i allu mynd i’r castell a chael holl fanteision cynllun Allwedd y Castell. Dewch â phrawf o’ch cyfeiriad neu gyflogaeth i’r Swyddfa Docynnau a chewch docyn dros dro yn rhad ac am ddim. Isod mae atebion i rai cwestiynau cyffredin a allai fod gennych.

 

Ydy fy Allwedd y Castell yn dal i fod yn ddilys?

Ydy os oes gennych chi Allwedd y Castell a’r dyddiad heb ddod i ben; bydd yn ddilys tan y dyddiad dod i ben.

 

Fydd y tocyn dros dro yn rhoi’r un manteision i mi ag Allwedd y Castell?

Bydd, cewch yr holl fanteision tan y caiff y cynllun newydd ei lansio.

 

Pryd bydd Cerdyn Allwedd y Castell newydd yn lansio?

Yn  gynnar ym mis Chwefror. Byddwn yn diweddaru’r cyfryngau cymdeithasol a’r wefan pan fo’r union ddyddiad gennym.

 

Mae gen i Docyn Allwedd Dros Dro. Pan gaiff y cynllun newydd ei lansio, fydd rhaid i mi dalu am Allwedd y Castell?

Bydd. Os cawsoch docyn allwedd dros dro, bydd rhaid i chi dalu am Allwedd y Castell. Bydd gofyn hefyd i chi ddod â phrawf o’ch cyfeiriad neu’ch cyflogaeth wrth wneud cais.

 

Os oes gen i Allwedd y Castell dilys, oes rhaid i mi ddiweddaru i’r cerdyn newydd?

Nac oes, ond byddwn yn cynnig cyfle i chi ddiweddaru i gerdyn allwedd newydd yn rhad ac am ddim, gydag aelodaeth 3 blynedd arall.

 

Cewch ragor o wybodaeth am Allwedd y Castell isod...

 


 

Mae Allwedd Castell Caerdydd yn cynnig y manteision canlynol: 

Mynediad am ddim: 

 • Gasgliad o ystafelloedd sydd wedi eu haddurno’n goeth yn Ystafelloedd y Castell
 • Y Gorthwr Normanaidd
 • Llwybr y Bylchfur
 • Y Llochesi Rhyfel
 • Firing Line: Amgueddfa'r Milwr Cymreig, Castell Caerdydd
 • Canolfan Ddehongli, gan cynnwys taith chlywedol (yn dibynnu ar argaeledd)
 • Tiroedd Castell Caerdydd

 

Gostyngiadau arbennig  

 • Prisiau gostyngol arbennig ar gyfer rhai o ddigwyddiadau’r Castell
 • Gostyngiad o 10% yn Siop Castell Caerdydd
 • Gostyngiad o 10% yng Nghaffi’r Castell
 • Gostyngiad o 10% ar  mynediad y Castell i ffrindiau a theulu sy’n dod gyda chi
 • Digwyddiadau ffyddlondeb i ddeiliaid allwedd

 

Beth i'w wneud nesaf 

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dod i Swyddfa Docynnau Castell Caerdydd gyda thystiolaeth eich bod yn byw mewn cyfeiriad yng Nghaerdydd (e.e.: bil y dreth gyngor neu wasanaeth) neu lythyr oddi wrth eich cyflogwr i ddweud eich bod yn gweithio yng Nghaerdydd ac fe wnawn ni’r gweddill. 

Byddwch yn derbyn eich cerdyn Allwedd Castell gyda llun ID yn y fan a’r lle.

Does dim angen i chi ddod â ffotograff gyda chi     

 

Cwestiynau Cyffredin   

 • Bydd eich cerdyn Allwedd y Castell yn ddilys am 3 blynedd 
 • Rhaid i bob person gael cerdyn Allwedd y Castell heblaw plant dan 5 oed
 • Os ydych yn gweithio yng Nghaerdydd gall pawb yn eich cartref hefyd wneud cais am gerdyn Allwedd y Castell 
 • Bydd angen un prawf adnabod fesul teulu, a bydd hyn yn ddigonol ar gyfer plant dros 5 
 • Diffinnir Caerdydd fel Awdurdod Unedol Caerdydd. Mae cynllun Allwedd y Castell ar gael i drigolion Caerdydd a phobl sy’n gweithio yn y ddinas yn unig. Ni all pobl sy’n byw ym Mhro Morgannwg fanteisio ar y cynllun. Gall pobl sy’n byw y tu allan i Awdurdod Unedol Caerdydd ymuno â chynllun Tocyn Tymor Castell Caerdydd 

 

Casglu eich Allwedd Castell heddiw  

Mae Swyddfa Docynnau Castell Caerdydd ar agor 7 niwrnod yr wythnos, drwy’r flwyddyn (ac eithrio 25, 26 Rhagfyr,1 Ionawr). 9am – 5pm ( Mawrth – Hydref); 9am – 4pm ( Tachwedd – Chwefror )    

  

Amodau a Thelerau  

 • Nid yw cerdyn Allwedd y Castell yn ddilys ar gyfer rhai digwyddiadau arbennig, digwyddiadau fin nos y mae angen tocyn ar eu cyfer, neu os yw’r Castell wedi’i logi gan drydydd parti
 • Rhaid cyflwyno Cerdyn Allwedd y Castell ar ddiwrnod yr ymweliad
 • Ni ddylid ailwerthu Cerdyn Allwedd y Castell
 • Ni ellir trosglwyddo na thrawsnewid Cerdyn Allwedd y Castell
 • Nid oes gan Gerdyn Allwedd y Castell werth ariannol
 • Yn ddilys am 3 blynedd.
 • Caiff Cardiau Allwedd y Castell eu gwiro cyn caniatáu mynediad a chedwir pob hawl i wrthod mynediad.
 • Bydd angen Allwedd y Castell newydd yn lle cerdyn coll neu ddifrodi, am gost o £ 6.50, yn ddilys am 3 blynedd arall.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Allwedd Castell Caerdydd ffoniwch 029 2087 8100