Cysylltiadau Cwricwlwm a Chysylltiadau Addysg Uwch

Gyda bron i 2000 o flynyddoedd o hanes i'w harchwilio, mae Castell Caerdydd yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni sy'n gysylltiedig â sawl agwedd ar hanes ar y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru ac yn Lloegr.

Os oes gennych chi unrhyw geisiadau penodol neu os hoffech chi gael help i benderfynu pa opsiynau i ddewis, cysylltwch ag Elizabeth Stevens, ar 029 2087 8110 neu EStevens@caerdydd.gov.uk

 

Cyfnod Sylfaen (Cymru) a Chyfnod Sylfaen / Blynyddoedd Cynnar (Lloegr)

Sesiynau wedi'u teilwra ar gyfer plant 3-7 oed sydd ar gael yn y Ganolfan Addysg.

 • Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd.

 

Cyfnod Allweddol 1 (Lloegr)

Ar gyfer CA1 yn Lloegr, mae llawer o'n rhaglenni'n berffaith ar gyfer y rheiny sy'n astudio:

 • Ffordd o fyw pobl o'r gorffennol pell oedd yn byw yn yr ardal leol neu rywle arall ym Mhrydain
 • Bywydau dynion, merched a phlant amlwg a phwysig o hanes Prydain a'r Byd

 

 Cyfnod Allweddol 2 (Cymru a Lloegr)

Mae gennym raglenni ar gyfer y bobl sy'n astudio'r canlynol:

 • Bywyd beunyddiol pobl oedd yn byw naill ai'n amser Celtiaid yr Oes Haearn neu Yr Ymerodraeth Rufeinig a'i heffaith ar Brydain ( Lloegr) 
 • Bywyd beunyddiol pobl oedd yn byw naill ai'n Oes y Tywysogion neu yn oes y Tuduriaid neu'r Stiwartiaid (Cymru)
 • ‘Newidiadau i fywydau beunyddiol pobl yn lleol yn yr ugeinfed ganrif ( Cymru)
 • Astudiaeth o agwedd ar neu thema o hanes Prydain sy'n ehangu gwybodaeth gronoleg disgyblion tu hwnt i 1066

Cyfnod Allweddol 3 (Cymru a Lloegr)

Mae'r rhan fwyaf o'n ymweliadau CA3 gan grwpiau sy'n defnyddio'r castell i ddysgu am y cyfnod canoloesol yng Nghymru a Phrydain.

 • Sut yr effeithiwyd ar Gymru a Phrydain gan ddyfodiad y Normaniaid rhwng 1000 a 1500 (Cymru)
 • Datblygiad yr Eglwys, talaith a chymdeithas ym Mhrydain yn y Canol Oesoedd (Lloegr)

 Gallwn hefyd gynnig sesiynau i'r rheiny sy'n gwneud y canlynol yn CA3. Edrychir yn bennaf ar berchenogaeth y teulu Bute o Gastell Caerdydd a'u dylanwad ar ddatblygiad Caerdydd.

 • Y newidiadau a ddigwyddodd yng Nghymru, Prydain a'r Byd rhwng 1760 a 1914 ac ymateb y bobl i hynny (Cymru)

 

Cyfnod Allweddol 4 (Cymru a Lloegr)

Mae ein gweithdai ‘Meddygaeth Canoloesol' yn ddelfrydol i'r rheiny sy'n astudio ‘Meddygaeth drwy'r Oesoedd' (Cymru a Lloegr) a gellir ei addasu i gynnwys datblygiadau diweddarach ym maes meddygaeth yng nghyfnod y Tuduriaid. Ffoniwch y Swyddog Addysg, Elizabeth Stevens ar 029 20 87 8110 neu e-bostiwch EStevens@caerdydd.gov.uk/ education@cardiffcastle.com i drafod hyn.

 

Lefel A (Cymru)

Gellir defnyddio ‘Dylanwad y Teulu Bute a Datblygiadau yng Nghaerdydd a'r Castell' i helpu gyda deall y canlynol:

 • Cymru a Lloegr tua 1780 - 1886
 • Cymru a Lloegr tua 1880 - 1980

 

Cysylltiadau Trawsgwricwlaidd

Rydyn ni'n cynnig llawer o raglenni trawsgwricwlaidd eraill yn cynnwys meysydd fel cerddoriaeth, creadigrwydd a Saesneg. Os hoffech awgrymu neu drafod syniadau eraill mae croeso i chi ein ffonio. Swyddog Addysg, Elizabeth Stevens, ar 029 2087 8110 EStevens@caerdydd.gov.uk

 

Bagloriaeth Cymru

Ffoniwch ni i gael manylion ar sut gallwn ni eich helpu chi i ddarparu agweddau ar y cwricwlwm.    

 

Teithio a Thwristiaeth

Gallwn drefnu ystod o sgyrsiau am y Castell i fyfyrwyr Teithio a Thwristiaeth. Gall y rhain gynnwys sesiynau yn edrych ar ein cynnyrch a'n gwasanaethau, proffil ymwelwyr, gwasanaeth cwsmeriaid a marchnata a brandio. Cysylltwch â ni i drafod eich lefel ac uned benodol, y math o wybodaeth yr hoffech ei chael ac fe wnawn ninnau awgrymu ymweliad i ddiwallu eich anghenion.