Neidio i'r prif gynnwys

Teithiau Fictoraidd Siôn Corn

Dyddiad(au)

29 Tach 2020 - 23 Rhag 2020

Amseroedd

15:40 - 19:40

Lleoliad

Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd CF10 3RB

Map Google

MWY O WYBODAETH...

Yn dilyn y newidiadau diweddaraf i reoliadau coronafirws ar gyfer atyniadau treftadaeth, bydd Castell Caerdydd ar gau o Sad 5 Rhagfyr hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Yn anffodus, mae’r cyfyngiadau diweddaraf hefyd yn golygu y bydd yn rhaid i ni ganslo holl Deithiau Fictoraidd Siôn Corn o ddydd Sad 5 Rhagfyr tan o leiaf ddydd Mer 16 Rhagfyr. Ein hymddiheuriadau diffuant am unrhyw siom a achosir, bydd yr holl docynnau’n cael eu had-dalu mor gyflym â phosibl.

Unwaith y darperir diweddariadau i’r ganllawiau byddwn yn gwneud penderfyniad ynghylch y dyddiadau sy’n weddill ym mis Rhagfyr. Bydd sesiynau ar dydd Mawrth 1 Rhagfyr a dydd Iau 3 Rhagfyr yn mynd yn eu blaen fel y cynlluniwyd.


Rydyn ni wrth ein bodd y bydd Siôn Corn yn ymweld â ni eto ond mae 2020 wedi dod â llawer o newidiadau, hyd yn oed i Siôn Corn. Eleni byddwn yn cynnig teithiau arbennig ar gyfer grwpiau un teulu / swigen, gan ddod i ben mewn cyfarfod preifat gyda Santa.

Bydd eich tywysydd mewn gwisg yn eich arwain o amgylch fflatiau moethus y Castell, pob un wedi’i addurno’n hyfryd, wrth i chi ddysgu am y Nadolig yn oes Fictoria. Ar ôl y daith, mae stop i gwrdd â Siôn Corn gydag anrheg i bob bachgen a merch dda. Bydd danteithion blasus hefyd yn cael eu dosbarthu i chi eu mwynhau ar y ffordd adref.

Mae’r tocyn yn cynnwys:

 • Taith bersonol 30 munud o amgylch y fflatiau (uchafswm o 12 o bobl – 6 oedolyn a 6 o blant o’r un cartref / swigen).
 • Cyfarfod preifat gyda Siôn Corn ac anrheg.
 • Bisged bara sinsir i fynd adref gyda chi.
 • Bydd llwybr y daith yn ymweld â’r Ystafell Ysmygu Gaeaf, Meithrinfa, Neuadd Wledda, Ystafell Fwyta Fach, Ystafell Arlunio, Llyfrgell ac allanfa trwy’r Fynedfa.

Dewch 10 munud cyn eich slot amser a neilltuwyd. Sylwch nad yw’r teithiau hyn yn addas ar gyfer cadeiriau gwthio na phobl â phroblemau symudedd.

Tocynnau ar werth Iau, 19 Tachwedd @ 10:00

DATES

29 Tach 01 Rhag 03 Rhag 05 Rhag
06 Rhag
07 Rhag 09 Rhag 10 Rhag
11 Rhag 13 Rhag 15 Rhag 16 Rhag
17 Rhag 19 Rhag 20 Rhag
21 Rhag
23 Rhag

Amseroedd

15:40 16:00 16:20 16:40 17:00
17:20 17:40 18:00 18:20 18:40
19:00 19:20

PRICES

 • £70 – ar gyfer hyd at 2 oedolyn a 2 blentyn
 • £12 – ar gyfer unrhyw blant ychwanegol
 • £8 – ar gyfer unrhyw oedolion ychwanegol (* dim mwy na 12 gwestai i gyd ar unrhyw un daith)
 • Nid oes angen tocyn ar fabanod o dan 6 mis oed ond ni fyddant yn derbyn anrheg heb un.

Sylwch: Pe bai’n rhaid i ni ganslo’r digwyddiad am unrhyw reswm, bydd tocynnau’n cael eu had-dalu ond ni fyddwn yn ad-dalu’r ffi archebu Ffynhonnell Tocynnau. Rydym yn cynghori gwesteion i ystyried dewis y cynnig yswiriant Ffynhonnell Tocynnau wrth archebu.

 • £15 – Potel fawr fflip 40ml ar ben y gwir gyda Spirit gyda thri thryffl wedi’u gwneud â llaw mewn bag anrheg Sloane gyda cherdyn rysáit.
 • £18 – Mae’r pecyn oedolion yn cynnwys pizza cartref 12 modfedd (yn cynnwys hyd at 2 dop), gin a thonig, coctel prosecco neu gin gaeaf yn gynhesach. Un awr mewn taith post pod dan do.
 • £15 – Pecyn oedolion yn cynnwys pizza cartref 12 modfedd (yn cynnwys hyd at 2 dop), lemonêd gaeaf cynhesach neu mafon di-alcohol gyda gwatwar petalau rhosyn. Un awr mewn taith post pod dan do.
 • £9.50 – Mae’r pecyn plentyn yn cynnwys pizza cartref 7 modfedd (yn cynnwys hyd at 2 dop) a gwydraid o sboncen a siocledi tymhorol i fynd â nhw oddi yno. Un awr mewn taith post pod dan do.

GWYBODAETH YCHWANEGOL

 • Dim ond yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru y gallwch chi archebu taith ar gyfer eich cartref a’ch swigen estynedig. Rydym yn cadw’r hawl i wrthod mynediad os nad ydym yn credu bod hyn yn wir. Efallai y bydd angen prawf cyfeiriad.
 • Mae pris y tocyn yn cynnwys 2 Oedolyn a 2 o Blant. Gellir prynu hyd at 4 tocyn ychwanegol i oedolion am £ 8 yr un a hyd at 4 lle ychwanegol i blant am £ 12 yr un. Mae gan ymweliad cartref uchafswm o 12 o bobl.
 • Mae angen tocynnau ar gyfer pob plentyn a phob oedolyn sy’n mynychu. Nid oes angen tocyn ar fabanod o dan 6 mis oed ond ni fyddant yn gallu ymweld â Siôn Corn na derbyn anrheg heb un.
  Ni fydd plant yn gallu eistedd wrth ymyl Siôn Corn ac yn lle hynny gofynnir iddynt eistedd ar y llawr o’i flaen gan ddefnyddio’r marcwyr a ddarperir.
 • Rhaid i bawb sy’n mynychu dros 11 oed wisgo masgiau. Cofiwch ddod â masgiau gyda chi.
  Rhoddir tegan meddal moethus fel anrheg felly gwnewch yn siŵr bod hwn yn addas i’ch plentyn cyn archebu. Bydd pob plentyn hefyd yn derbyn llyfryn gweithgaredd a chwci bara sinsir. Mae opsiynau heb glwten ar gael.
 • Sylwch fod y tŷ yn adeilad hanesyddol ac mae cael mynediad yn cynnwys grisiau cerrig a drysau cul. Dylai defnyddwyr cadeiriau olwyn a’r rheini sydd â gofynion hygyrchedd penodol gysylltu â’r castell yn uniongyrchol cyn archebu fel y gallwn drafod trefniadau mynediad. Ffoniwch 02920 878 100.
 • Dim ond am yr amser a nodir ar eich archeb y mae’ch tocyn yn ddilys. Oherwydd natur brysur y digwyddiad a chyfyngiadau coronafirws, ni fyddwn yn gallu eich lletya os byddwch chi’n cyrraedd yn hwyr neu ar gyfer y sesiwn anghywir. Ceisiwch gyrraedd o leiaf 10 munud cyn amser eich sesiwn.
 • Sicrhewch eich bod yn caniatáu digon o amser i gyrraedd y Castell. Rydym wedi ein lleoli yng nghanol prifddinas brysur. Bydd traffig trwm a galw cynyddol ar barcio yn ychwanegu at amseroedd teithio yn ystod mis Rhagfyr. Nid oes lle parcio ar gael ar y safle ac rydym yn eich atgoffa bod Castle Street ar gau i’r holl draffig cyhoeddus.
 • Ni fydd ffotograffydd swyddogol yn bresennol ond mae croeso i chi dynnu cymaint o luniau ag y dymunwch gan ddefnyddio camerâu a ffonau clyfar. Mae’n ddrwg gennym na chaniateir ffilmio’r ymweliad.
 • Ni ellir mynd â chadeiriau gwthio y tu mewn i’r Tŷ Fictoraidd ond gellir eu gadael yn y Ganolfan Ymwelwyr ar ôl cyrraedd.
 • Os canslir sesiwn yn annisgwyl oherwydd tywydd gwael, cyfyngiadau coronafirws neu amgylchiadau annisgwyl eraill, ni roddir ad-daliadau llawn oni bai bod amser neu ddyddiad arall ar gael. Os oes unrhyw amheuaeth, ac er mwyn osgoi cael eich siomi, byddem yn eich cynghori i gysylltu â’r Castell ar 029 2087 8100 cyn teithio.
 • Ni ellir ad-dalu tocynnau ac ni ellir eu cyfnewid. Ni fydd DIM AD-DALIAD o’r ffi archebu pe bai’r digwyddiad yn cael ei ganslo. Byddem yn cynghori’n gryf eich bod yn ystyried yr opsiwn yswiriant wrth archebu.
Cwestiynnau Cyffredin

PROSES ARCHEBU

Pryd ydw i’n gallu archebu tocynnau?

 • Bydd y tocynnau’n mynd yn fyw am 10am ar 19eg Tachwedd 2020. Bydd dolen i Ticketsource ar gael ar ein gwefan.

Ydw i’n gallu ffonio, e-bostio’r Castell neu ddod ar y safle i archebu tocynnau?

 • Ni allwn gymryd archebion yn uniongyrchol. Mae angen cwblhau pob gwerthiant tocynnau trwy Ticketsource. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn cyfyngu cyswllt wyneb yn wyneb yn ystod y broses archebu.

Mae neges gwall gyda fy archeb?

 • Cysylltwch â TicketSource yn uniongyrchol ar 0333 666 44 66

A allaf ychwanegu pobl at fy archeb ar ôl imi gwblhau fy nhrafodiad?

 • Na. Nid yw’n bosibl ychwanegu pobl at eich archeb unwaith y bydd wedi’i gwblhau felly gofynnwn ichi gynllunio ymlaen llaw ar faint o docynnau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer eich cartref / swigen.

A allaf newid fy amser archebu neu ddyddiad ar ôl imi gwblhau fy nhrafodiad?

 • Na. Oherwydd y lefel uchel o ddiddordeb a ragwelir a’r nifer gyfyngedig o leoedd ni allwn wneud newidiadau i’ch archeb. Felly mae’n bwysig eich bod yn sicrhau eich bod wedi dewis y dyddiad a’r amser cywir yn ystod y broses archebu.

A allaf ddod â phobl y tu allan i’m cartref gyda ni ar ein taith?

 • Oes, cyhyd â’u bod yn rhan o’ch swigen yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Gallwn gael hyd at 6 oedolyn a 6 phlentyn ar bob taith. Sylwch ein bod yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i grwpiau y teimlwn efallai nad ydyn nhw’n rhan o swigen. Gofynnwn ichi ddod â phrawf cyfeiriad gyda chi pe bai angen tystiolaeth o’r swigen arnom. Os gwrthodir mynediad ichi ni ddarperir ad-daliad.

Beth os oes gan aelod o’n cartref / swigen symptomau coronafirws, achos wedi’i gadarnhau neu ofyn iddo ynysu ar drac ac olrhain?

 • Byddem yn gofyn, os oes gan unrhyw un yn eich cartref neu’ch swigen symptomau, achos wedi’i gadarnhau o Coronavirus, neu os gofynnwyd i chi ynysu ar drac ac olrhain nad ydych chi’n mynychu’r daith. Yn yr achos hwn byddem yn gofyn ichi anfon e-bost at cardiffcastle@cardiff.gov.uk ac anfon manylion atom pam nad ydych yn gallu mynychu. Er mwyn cael ad-daliad byddem yn gofyn ichi anfon cadarnhad atom bod prawf Covid yn cael ei archebu, canlyniad prawf positif neu hysbysiad o’r trac a’r olrhain i ynysu. Yna gallwn brosesu’r ad-daliad ond nodwch na fydd hyn yn cynnwys ffi ffynhonnell y tocyn. Fel y cyfryw, rydym yn cynghori eich bod yn ystyried cymryd yr yswiriant a ddarperir gan Ticket Source i gael ad-daliad llawn.

Beth os bydd y teithiau’n cael eu canslo?

 • Os bydd y teithiau Nadolig, am ba reswm bynnag, yn cael eu canslo, naill ai gennym ni, Llywodraeth Cymru, tywydd garw neu weithred Duw, yna byddwn yn darparu ad-daliad am y swm a dalwyd YN EITHRIO FFIO FFYNHONNELL Y TOCYN. Rydym yn cynghori eich bod yn ystyried cymryd yr yswiriant a ddarperir gan Ticket Source i gael ad-daliad llawn.

Pam mae yna deithiau cyfyngedig eleni?

 • Mewn blynyddoedd blaenorol byddai gennym sawl teulu yn cael eu caniatáu ar bob slot taith ond oherwydd y Coronavirus eleni dim ond un cartref / swigen y byddwn yn ei ganiatáu ar gyfer pob taith. Yn anochel, mae hyn yn golygu bod ein gallu wedi lleihau a bydd lleoedd yn fwy cyfyngedig eleni. Er hynny, rydym yn cynnig teithiau bob yn ail noson i geisio lletya cymaint o deuluoedd ag y gallwn.

Pam fod y teithiau yn £ 70

 • Oherwydd y Coronavirus rydym am sicrhau ein bod yn eich cadw chi a’ch teulu mor ddiogel â phosibl. Y ffordd orau o wneud hyn yw cyfyngu pob taith i deulu / swigen hyd at 6 oedolyn a 6 phlentyn. Yn anochel, mae hyn yn cyfyngu faint o deuluoedd y gallwn eu gweld bob nos a faint o docynnau y gellir eu gwerthu. Rydym hefyd wedi buddsoddi mewn offer arbenigol i lanhau’r ystafelloedd rhwng teithiau i helpu i gadw pawb yn ddiogel. Mae’r costau y byddwn yn eu hwynebu ar deithiau fel y rhain yn uchel ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu ym mhris y tocyn.

A oes angen i mi archebu ychwanegiadau bagiau gin a pizza wrth brynu fy nhocynnau taith?

 • Gofynnwn i’r rhain gael eu harchebu yn ystod y broses archebu i sicrhau bod gennym ddigon o gapasiti. Fodd bynnag, os nad ydych yn cynnwys y rhain yn eich archeb ond eisiau eu hychwanegu yn ddiweddarach, anfonwch e-bost atom yn cardiffcastle@cardiff.gov.uk a gallwn wirio i weld a allwn ddarparu ar eich cyfer chi. Nid oes unrhyw sicrwydd y byddwn yn gallu cynnig y gwasanaethau hyn os na fyddwch yn eu cynnwys fel rhan o’ch trafodiad gwreiddiol.

GWYBODAETH AR Y TEITHIAU

Ydy’r teithiau y tu mewn neu’r tu allan?

 • Mae’r teithiau Nadolig y tu mewn i fflatiau’r Castell a byddant yn cynnwys yr Ystafell Ysmygu Gaeaf, Meithrinfa, Neuadd Wledda, Ystafell Fwyta Fach a’r Ystafell Arlunio. Er mwyn cyrraedd yr ystafelloedd hyn mae grisiau ac o’r herwydd nid yw’n addas i gadeiriau gwthio na phobl â phroblemau symudedd.

Pa mor hir mae’r teithiau’n para?

 • Bydd y teithiau a’r ymweliad â Siôn Corn yn para oddeutu 30 munud.

Rydw i mewn cadair olwyn, a allaf i fynychu o hyd?

 • Yn anffodus oherwydd natur yr adeilad a faint o risiau sydd gennym, nid yw’r profiad hwn yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn na phobl sy’n ei chael hi’n anodd esgyn a disgyn grisiau.

Mae gen i gadair wthio, a allaf fynd â hi gyda mi ar y daith?

 • Ni allwn ganiatáu cadeiriau gwthio yn fflatiau’r Castell a byddem yn gofyn i chi beidio â dod ag un gyda chi ar y safle. Fodd bynnag, os ydych chi’n teimlo bod angen i chi ddod â chadair wthio gyda chi yna bydd angen ei gadael y tu allan i fflatiau’r Castell ar eich risg eich hun.

A yw’r teithiau’n addas ar gyfer babanod?

 • Mae ein teithiau wedi’u creu i ddangos a disgrifio Nadolig Fictoraidd i deuluoedd. Rydym wedi anelu at y cynnwys i fod yn berthnasol i blant iau a bydd yr anrheg a roddir i bob plentyn eleni yn degan moethus. Mae babanod mewn breichiau yn dal i allu mynychu ac ar gyfer babanod llai na 6 mis oed nid oes angen i chi brynu tocyn plentyn ond nodwch na fydd y babi wedyn yn cael anrheg gan Siôn Corn. Mae croeso i blant hŷn ddod a bydd ein tywyswyr teithiau yn ceisio addasu cynnwys y daith er mwyn eu dal i ymgysylltu lle bo hynny’n bosibl.

Faint o’r gloch ddylwn i gyrraedd ar gyfer fy nhaith?

 • Pan fyddwch chi’n archebu byddwch chi’n cael amser eich taith. Dyma’r amser y bydd eich taith yn cychwyn a gofynnwn ichi gyrraedd mewn digon o amser i fod ar gael ar gyfer hyn. Tua 10 munud cyn bod eich taith i fod i gychwyn, byddai angen i chi fod yn mynd i oriel y teithiau (bydd staff y giât ar y safle i’ch cynghori ble mae hyn). Os byddwch chi’n cyrraedd yn hwyr ar gyfer eich taith byddwch chi’n colli rhan neu’r cyfan o’ch profiad. Ni ddarperir ad-daliadau os ydych chi’n hwyr.

Oes angen gwisgo masgiau ar y teithiau?

 • Ydw. Bydd angen i bawb dros 11 oed wisgo mwgwd y tu mewn i fflatiau’r Castell. Bydd hyn yn cynnwys eich tywyswyr teithiau.

A fydd fy mhlentyn yn gallu eistedd wrth ymyl Siôn Corn?

 • Na. Er mwyn i ni gydymffurfio â phellter cymdeithasol, yn anffodus ni fydd yn bosibl i blant eistedd wrth ymyl Siôn Corn. Yn lle bydd lle wedi’i farcio ar y llawr i blant eistedd a siarad â Siôn Corn. Os hoffech dynnu llun o’ch plentyn / plant gyda Siôn Corn, gofynnwn iddynt aros ar y smotiau hyn sydd wedi’u marcio a byddwch yn tynnu llun gyda’ch plentyn / plant yn y blaendir a Siôn Corn yn y cefndir.

Rwyf am gael y cynnig pizza a gin ar ôl y daith. Sut mae hyn yn gweithio?

 • Wrth brynu’ch tocyn, dewiswch yr opsiwn perthnasol i’ch plaid ar gyfer y pizza a’r diodydd ar ôl y daith (nodwch fod y prisiau a restrir fesul person felly ar gyfer 2 oedolyn a 2 blentyn mae angen i chi archebu 2 bitsas oedolyn a 2 bitsas plentyn). Ar ôl i ni dderbyn cadarnhad o’ch pryniant tocyn byddwn wedyn yn anfon e-bost atoch ar wahân gyda manylion am eich slot amser ar gyfer y Cabanau Nadolig. Rhoddir awr i chi fwynhau eich pizza a’ch diodydd cyn i ni ofyn i chi adael. Mae’n bwysig bod pobl yn gadael eu Cabanau Nadolig mewn pryd fel bod gennym ddigon o amser i lanhau’r ardal yn llawn cyn i’r parti nesaf gyrraedd. Pan gyrhaeddwch eich Cabanau Nadolig bydd cynrychiolydd gin Sloane yn cwrdd â chi a byddant yn cymryd eich archeb pizza. Gallwch gael hyd at 2 dop ar eich pizza a bydd opsiynau am ddim Glwten neu Llaeth ar gael.

Rwyf am brofi’r gweithgareddau Nadoligaidd eraill ar y safle, a allaf wneud hyn?

 • Ydw. Mae croeso i chi gyrraedd yn gynharach neu fynd ar ôl eich taith i fwynhau’r gweithgareddau Nadoligaidd eraill ar y safle. Sylwch fod angen archebu ymlaen llaw ar-lein ar y Daith Gerdded Iâ ac ni fyddwch yn gallu talu ar y noson i wneud hyn.
Telerau ac Amodau

Gofynnir i chi hefyd gytuno i’r telerau ac amodau canlynol wrth archebu:

 • Rwyf wedi darllen a deall y wybodaeth ychwanegol a ddarperir wrth archebu (mae’r wybodaeth hon hefyd wedi’i hargraffu ar eich e-docyn).
 • Rwy’n cadarnhau na fyddwn i / ni yn mynychu os ydym wedi cael cyswllt ag unrhyw berson sydd wedi profi am haint gyda Covid-19 (Coronavirus) yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.
 • Rwy’n cadarnhau na fyddwn i / Ni fyddwn yn mynychu os byddaf yn cyflwyno unrhyw symptomau salwch (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i beswch, snifflau, dolur gwddf neu dwymyn) yn ystod y 14 diwrnod diwethaf. Efallai y bydd angen gwiriadau tymheredd cyn y caniateir mynediad.
 • Rwy’n cadarnhau fy mod yn cytuno i gadw at yr holl reolau tra ar y safle gan gynnwys dilyn systemau unffordd, cynnal pellter cymdeithasol, golchi dwylo a dilyn cyfarwyddiadau staff.
 • Rwy’n cadarnhau fy mod yn deall y gallai fod yn rhaid newid rhai elfennau o’r ymweliad ar fyr rybudd er mwyn sicrhau diogelwch staff ac ymwelwyr.
Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.