Neidio i'r prif gynnwys

Nadolig Fictoraidd Siôn Corn

Dyddiad(au)

05 Rhag 2021 - 23 Rhag 2021

Amseroedd

15:45 - 19:30

Lleoliad

Castell Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd CF10 3RB

Map Google

MWY O WYBODAETH...

Mae’r tocynnau’n mynd ar werth ddydd Llun 11 Hydref am 10am ac maent ar gael ar-lein drwy wefan y Castell yn unig.

Bydd Siôn Corn yn dychwelyd i Gastell Caerdydd y Nadolig hwn am gyfnod cyfyngedig o deithiau preifat arbennig.

Wedi’u cyflwyno yn 2020 fel ffordd o ddarparu ymweliadau preifat hudolus â Siôn Corn mewn grwpiau bach, mae’r teithiau arbennig hyn wedi’u cynllunio i sicrhau diogelwch ein hymwelwyr a’n staff.

Mae’r Tocyn yn Cynnwys:

 • Tywysydd personol mewn gwisg o’r cyfnod i dywys eich aelwyd o amgylch yr ystafelloedd a sôn wrthych am Nadolig Fictoraidd
 • Helfa drysor o amgylch yr ystafelloedd
 • Ymweliad preifat â Siôn Corn ac anrheg tegan meddal
 • Gwin poeth a bisgedi am ddim yng nghaffi awyr agored Rhodfa’r Merched.
 • Llwybr Llusernau ar dir y Castell.
 • Gostyngiad o 10% yn Siop Nadolig y Castell

Mae Prisiau 2020 wedi’u Cynnal am Eleni.

 • Taith Breifat £70 (i gynnwys hyd at 2 Oedolyn a 2 Blentyn)#
 • £12 am bob Plentyn Ychwanegol (Hyd at 4 ychwanegol)
 • £8 am bob Oedolyn Ychwanegol (Hyd at 4 ychwanegol)

Er mwyn rhoi’r gwerth gorau, rydym yn caniatáu i grwpiau archebu tocynnau ychwanegol ar gyfer teulu a ffrindiau agos. Mae hyn yn golygu y gall pob sesiwn gynnwys hyd at 6 Oedolyn a 6 Phlentyn. Bydd pob plentyn yn cael cyfarfod â Siôn Corn ac yn derbyn anrheg tegan meddal.

Rydym yn gwerthfawrogi bod y teithiau hyn yn ddrutach i rai teuluoedd nag mewn blynyddoedd blaenorol. Mae’r gost yn rhoi’r cyfle gorau i ni sicrhau bod y digwyddiad yn mynd yn ei flaen mewn modd diogel a chyfrifol. Gobeithiwn y bydd hyn yn rhoi ymweliad preifat arbennig dros ben i chi a’ch teulu tra’n cadw pawb mor ddiogel â phosibl.

Amseroedd
05 Dec * 10 Dec 12 Dec 14 Dec
16 Dec 18 Dec * 19 Dec 20 Dec *
22 Dec 23 Dec *

* mae disgwyl i’r sesiynau hyn fod â Siôn Corn sy’n siarad Cymraeg ar gael. Fodd bynnag, oherwydd cyfyngiadau coronafirws, efallai y bydd angen newidiadau staff ar y funud olaf felly ni allwn warantu mai dyma fydd yn digwydd. Os hoffech gael eglurhad pellach cyn archebu, ffoniwch 029 2087 8100.

Times
15:45 16:00 16:15 16:30
16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30
18:45 19:00 19:15
Gwybodaeth Ychwanegol
 • Mae pris y tocyn yn cynnwys hyd at 2 Oedolyn a 2 Blentyn. Gellir prynu hyd at 4 tocyn ychwanegol i oedolion am £8 yr un a hyd at 4 lle ychwanegol i blant am £12 yr un. Dim ond 12 person a all fod mewn grŵp sy’n mynychu.
 • Mae angen tocynnau ar gyfer pob plentyn a phob oedolyn sy’n mynychu. Nid oes angen tocyn ar fabanod o dan 6 mis ond ni fyddant yn gallu gweld Siôn Corn na derbyn rhodd heb un.
 • Ni fydd plant yn gallu eistedd wrth ymyl Siôn Corn ac yn hytrach gofynnir iddynt eistedd ar y llawr o’i flaen gan ddefnyddio’r marcwyr a ddarperir.
 • Bydd angen i oedolion a phlant dros 11 oed wisgo masg yn ystod yr ymweliad. Cofiwch ddod â masgiau gyda chi.
 • Bydd tegan meddal yn cael ei roi’n rhodd. Sicrhewch fod hyn yn addas i’ch plentyn cyn archebu (3-8 oed yw’r oedran a argymhellir)
 • Mae’r tŷ yn adeilad hanesyddol ac mae angen defnyddio grisiau cerrig a drysau cul i’w gyrraedd. Dylai defnyddwyr cadeiriau olwyn a’r rhai sydd â gofynion hygyrchedd penodol gysylltu â’r castell yn uniongyrchol cyn archebu fel y gallwn drafod trefniadau mynediad. Ffoniwch 02920 878 100.
 • Dim ond ar yr amser a nodir ar eich archeb y mae eich tocyn yn ddilys. Gan fod y digwyddiad yn un prysur ac oherwydd cyfyngiadau’r coronafeirws, ni fyddwn yn gallu rhoi lle i chi os byddwch yn cyrraedd yn hwyr neu os dewch i’r sesiwn anghywir. Dylech gyrraedd 10 munud cyn dechrau eich sesiwn. Mae llawer o ddigwyddiadau ac atyniadau yn y Castell drwy gydol cyfnod y Nadolig felly efallai yr hoffech gyrraedd yn gynnar i fanteisio ar y rhain. I gael mwy o fanylion ewch i castell-caerdydd.com
 • Sicrhewch eich bod yn rhoi digon o amser i gyrraedd y Castell. Rydym yng nghanol prifddinas brysur. Bydd amseroedd teithio’n hirach ym mis Rhagfyr oherwydd llawer o draffig a mwy o alw am leoedd parcio. Nid oes lleoedd parcio ar gael ar y safle.
 • Ni fydd ffotograffydd swyddogol yn bresennol ond mae croeso i chi dynnu cymaint o luniau ag y dymunwch drwy ddefnyddio camerâu a ffonau clyfar. Ni chaniateir ffilmio’r ymweliad.
 • Ni ellir mynd â chadeiriau gwthio y tu mewn i’r Tŷ Fictoraidd ond gellir eu gadael yn y Ganolfan Ymwelwyr wrth gyrraedd.
 • Os bydd angen canslo sesiwn yn annisgwyl o ganlyniad i dywydd gwael, cyfyngiadau’r coronafeirws neu amgylchiadau nas ragwelwyd, ad-delir arian yn llawn dim ond os nad yw amser neu ddyddiad gwahanol ar gael. Os ydych yn credu bod posibilrwydd y gallai eich sesiwn gael ei chanslo, er mwyn osgoi siom, cysylltwch â’r Castell ar 029 2087 8100 cyn teithio.
 • Ni ellir ad-dalu na chyfnewid tocynnau. NI AD-DELIR y ffi archebu os caiff y digwyddiad ei ganslo. Byddem yn eich cynghori’n gryf i ystyried yr opsiwn yswiriant wrth wneud eich archeb.
Telerau ac Amodau
 • Rwyf wedi darllen a deall y wybodaeth ychwanegol a roddwyd wrth archebu (mae’r wybodaeth hon hefyd wedi’i hargraffu ar eich e-docyn).
 • Rwy’n cadarnhau na fyddaf/na fyddwn yn mynychu os ydym wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw berson sydd wedi profi am Covid-19 (y Coronafeirws) yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.
 • Rwy’n cadarnhau na fyddaf/na fyddwn yn mynychu os bydd gennyf/gennym unrhyw symptomau salwch (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i beswch, trwyn sy’n rhedeg, dolur gwddf, twymyn neu newid i flas ac arogl) yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.
 • Rwy’n cadarnhau fy mod yn cytuno i gadw at yr holl reolau tra byddaf ar y safle gan gynnwys dilyn systemau un ffordd, dilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol, golchi dwylo a dilyn cyfarwyddiadau’r staff.
 • Rwy’n cadarnhau fy mod yn deall efallai y bydd rhaid i rai elfennau o’r ymweliad newid ar fyr rybudd er mwyn sicrhau diogelwch staff ac ymwelwyr.

Y BROSES ARCHEBU

 • Pryd ydw i’n gallu archebu tocynnau?

Bydd tocynnau’n mynd yn fyw am 10am ar 11 Hydref 2021.  Bydd dolen i Ticketsource ar gael ar ein gwefan.

 • Ydw i’n gallu ffonio neu e-bostio’r Castell i archebu tocynnau?

Na allwch.  Ni allwn gymryd archebion yn uniongyrchol.  Mae angen archebu pob tocyn trwy Ticketsource.

 • Rwy’n cael neges gwall wrth archebu?

Cysylltwch â Ticket Source yn uniongyrchol ar 0333 666 44 66

 • Ydw i’n gallu ychwanegu pobl at fy archeb ar ôl i mi gwblhau fy nhrafodyn?

Na allwch.  Nid yw’n bosibl ychwanegu pobl at eich archeb ar ôl iddo gael ei gwblhau felly gofynnwn i chi gynllunio ymlaen llaw o ran faint o docynnau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer eich grŵp.

 • Ydw i’n gallu newid amser neu ddyddiad fy archeb ar ôl i mi gwblhau fy nhrafodyn?

Na allwch.  Oherwydd y lefel uchel o ddiddordeb a ragwelir a’r nifer cyfyngedig o leoedd, ni allwn wneud newidiadau i’ch archeb.  Felly mae’n bwysig eich bod yn sicrhau eich bod wedi dewis y dyddiad a’r amser cywir yn ystod y broses archebu.

 • Beth os oes gan aelod o’n grŵp symptomau’r coronafeirws, os cadarnhawyd bod y coronafeirws ganddo neu os gofynnwyd iddo ynysu gan dracio ac olrhain?

Os oes gan unrhyw un yn eich grŵp symptomau, os cadarnhawyd bod y coronafeirws ganddo, neu os gofynnwyd iddo ynysu gan dracio ac olrhain, gofynnwn iddo beidio â mynychu’r daith.  Yn yr achos hwn byddem yn gofyn i chi e-bostio castellcaerdydd@caerdydd.gov.uk gan nodi’r rhesymau dros beidio â gallu mynychu.  Er mwyn cael ad-daliad, byddem yn gofyn i chi anfon cadarnhad atom o brawf Covid yn cael ei archebu, canlyniad prawf cadarnhaol neu hysbysiad gan dracio ac olrhain i ynysu.  Wedyn gallwn brosesu’r ad-daliad ond ni fydd hyn yn cynnwys ffi Ticketsource.  Felly, rydym yn eich cynghori i ystyried prynu’r yswiriant a gynigir gan Ticket Source i gael ad-daliad llawn.

 • Beth os bydd y digwyddiad yn cael ei ganslo?

Os bydd y teithiau Nadolig yn cael eu canslo, am ba reswm bynnag, naill ai gennym ni, Llywodraeth Cymru, tywydd garw, gweithred Duw, wedyn byddwn yn ad-dalu’r swm a dalwyd AC EITHRIO FFI TICKETSOURCE.  rydym yn eich cynghori i ystyried prynu’r yswiriant a gynigir gan Ticket Source i gael ad-daliad llawn.

 • Pam mae’r teithiau’n costio £70

Oherwydd y Coronafeirws rydym am sicrhau ein bod yn eich cadw chi a’ch teulu mor ddiogel â phosibl.  Yr unig ffordd o wneud hyn yw cyfyngu ar nifer y bobl ar bob taith. Mae hyn yn anochel yn cyfyngu ar faint o deuluoedd y gallwn eu gweld bob nos a faint o docynnau y gellir eu gwerthu.  Rydym hefyd wedi buddsoddi mewn offer arbenigol i lanhau’r ystafelloedd rhwng teithiau i helpu i gadw pawb yn ddiogel.   Mae’r costau y byddwn yn eu hysgwyddo wrth gynnal digwyddiad fel hyn yn uchel ac adlewyrchir hyn ym mhris y tocyn.

GWYBODAETH AM Y TEITHIAU

 • A yw’r teithiau dan do neu yn yr awyr agored?

Mae’r teithiau Nadolig dan do yn ystafelloedd y Castell gan gynnwys Ystafell Ysmygu’r Gaeaf, y Feithrinfa, y Neuadd Wledda, yr Ystafell Fwyta Fach a’r Ystafell Groeso.  Mae angen defnyddio grisiau i gyrraedd yr ystafelloedd hyn ac felly nid yw’n addas i gadeiriau gwthio na phobl sydd â phroblemau symudedd. Mae ardal Caffi Rhodfa’r Merched yn yr awyr agored ac felly dylech ddod â dillad twymach os hoffech fwynhau’r safle ar ôl eich ymweliad.

 • Am ba hyd bydd y teithiau’n para?

Bydd y teithiau a’r ymweliad â Siôn Corn yn para tua 30 munud.

 • Rydw i mewn cadair olwyn, ydw i’n gallu mynychu o hyd?

Yn anffodus, oherwydd natur yr adeilad a nifer y grisiau sydd gennym nid yw’r profiad hwn yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn na phobl sy’n cael trafferth mynd i fyny ac i lawr grisiau.

 • Mae gen i gadair wthio, ydw i’n gallu mynd â hi ar y daith?

Ni allwn ganiatáu cadeiriau gwthio yn ystafelloedd y Castell a gofynnwn i chi beidio â dod ag un ar y safle.  Fodd bynnag, os ydych yn teimlo bod angen i chi ddod â chadair wthio, wedyn bydd angen ei gadael y tu allan i ystafelloedd y Castell ar eich menter eich hun.

 • Ydy’r teithiau’n addas i fabanod?

Crëwyd ein teithiau i ddangos a disgrifio Nadolig Fictoraidd i deuluoedd.  Rydym wedi ceisio sicrhau bod y cynnwys yn berthnasol i blant iau a bydd yr anrheg a roddir i bob plentyn eleni yn degan meddal.  Mae babanod ifanc iawn yn dal i allu mynychu. Nid oes angen i chi brynu tocyn ar gyfer babanod llai na 6 mis oed ond ni fydd y babi wedyn yn cael anrheg gan Siôn Corn.  Croeso i blant hŷn fynychu a bydd tywyswyr y teithiau yn ceisio addasu cynnwys y daith i gynnal eu diddordeb lle bo hynny’n bosibl.

 • Faint o’r gloch dylwn i gyrraedd ar gyfer fy nhaith?

Pan fyddwch yn archebu, byddwch yn cael amser eich taith.  Dyma’r amser y bydd eich taith yn dechrau a gofynnwn i chi gyrraedd mewn digon o amser i fod ar gael ar gyfer hyn.  Tua 10 munud cyn i’ch taith ddechrau, bydd angen i chi fynd i’r oriel deithiau (bydd staff y gât ar y safle i roi gwybod i chi ble mae hyn).  Os byddwch yn cyrraedd yn hwyr ar gyfer eich taith byddwch yn colli rhan o’ch profiad neu’r profiad cyfan.  Ni roddir ad-daliad os byddwch yn hwyr.

 • Fydd fy mhlentyn yn gallu eistedd wrth ymyl Siôn Corn?

Na fydd.  Er mwyn i ni gydymffurfio a lleihau’r risg o drosglwyddo Covid-19, yn anffodus ni fydd yn bosibl i blant eistedd wrth ymyl Siôn Corn.  Yn hytrach, bydd lle â marciau ar y llawr i blant eistedd a siarad â Siôn Corn.  Os hoffech dynnu llun o’ch plentyn/plant gyda Siôn Corn, wedyn gofynnwn iddo/iddynt aros yn y mannau â marciau hyn i chi allu tynnu llun gydag ef/nhw yn y blaendir a Siôn Corn yn y cefndir.

Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.