Gwleddoedd Cymreig

Ymunwch a ni am noson fythgofiadwy o groeso Cymreig yng nghanol awyrgylch hanesyddol Castell Caerdydd.

 

 • Ar gael 3 Ionawr – 30 Tachwedd, os bydd digon o archebion wedi dod i law.
 • Gallai gwleddoedd ar y penwythnos fod yn bosibl, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.
 • Ffoniwch 029 2087 8100 i gadw lle neu gael rhagor o wybodaeth.
 

Ymunwch â ni am noson anffurfiol lle gallwch fwynhau’r gorau o adloniant Cymreig, bwyd o Gymru a chroeso cynnes iawn gan eich gwesteiwr a fydd yn eich diddanu gyda detholiad o ganeuon cyfoes a thraddodiadol yn Gymraeg a Saesneg.

Dyma noson werth chweil, am £54.00 y pen. Mae’n cynnwys blasu medd wrth gyrraedd, pryd tri chwrs, hanner potel o win fesul person (neu ddiodydd meddal) a’r holl adloniant.

Dewch i ymuno yn yr hwyl.

Cynhelir y Gwleddoedd Cymreig yn yr Is-grofft, sy’n ystafell atmosfferig â nenfwd carreg cromennog sy’n dyddio o’r bymthegfed ganrif.

 

 

Gwelwch ein bwydlen 2020!

 

 • Mae’r bar ar agor am 7pm
 • Mae’r wledd yn dechrau am 7.30pm
 • Mae’r wledd yn dod i ben am 10pm (yn fras)
 • Gwisg: dillad anffurfiol

 

Mae modd trefnu taith o amgylch ystafelloedd y Castell cyn y wledd, am dâl bychan ychwanegol o £6.00 y pen (isafswm nifer yn berthnasol). Mae teithiau gyda'r nos yn dechrau o 6pm ymlaen.

Cofiwch nad yw Gwleddoedd Cymreig yn cael eu cynnal bob nos, felly mae’n rhaid cadw lle ymlaen llaw.

 


Dyddiadau 2017 sydd ar gael: cysylltwch â ni am ragor o fanylion 029 2087 8100  


 

Cwestiynau Cyffredin

 

Ym mha adeilad yn y Castell y cynhelir y wledd?

 • Cynhelir y Gwleddoedd Cymreig yn yr Is-grofft, sy’n ystafell atmosfferig â nenfwd carreg cromennog sy’n dyddio o’r bymthegfed ganrif, fodd bynnag, gellir defnyddio ystafelloedd eraill yn y Castell ar nosweithiau eithriadol o brysur.

 

A fydd hi’n bosib i mi fynd ar daith o amgylch y Castell?

 • Gellir trefnu teithiau o amgylch y Castell cyn y wledd am gost ychwanegol o £6.00 y pen. Mae’r daith yn cynnwys defnyddio grisiau ac yn para tua 30 munud. Bydd llwybr y daith yn amrywio yn dibynnu ar ba ystafelloedd sydd ar gael. Os hoffech fwynhau taith lawn o amgylch y Castell, rydym ar agor bob dydd o 9am ac mae Teithiau o’r Tŷ ar gael o 10am.

 

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi gyrraedd?

 • Mae’r gwleddoedd yn dechrau am 7.30pm, a gofynnwn i chi gyrraedd y Castell ddim hwyrach na 7.15pm. Os ydych yn mynd ar daith o amgylch y Castell cyn y wledd, cewch wybod ymlaen llaw pryd i gyrraedd y Castell. Bydd staff y Castell wrth law i’ch cyfarwyddo ar ôl i chi gyrraedd, a bydd y wledd yn gorffen tua 10pm.

 

Beth ddylwn ni wisgo?

 • Mae Gwleddoedd Cymreig yn nosweithiau hamddenol ac rydym yn awyddus i chi fod yn gyfforddus. Byddem yn awgrymu eich bod yn gwisgo dillad trwsiadus ond anffurfiol.

 

A oes lleoedd parcio ar gael?

 • Mae’r Castell yng nghanol y ddinas ac mae digon o leoedd parcio ar gael gerllaw. Mae’r maes parcio NCP agosaf ar Stryd y Cei, ac mae cyfleusterau parcio ar y stryd ar gael o amgylch y ganolfan ddinesig. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein gwefan. castellcaerdydd.com/cyfarwyddiadau. Os oes gennych fathodyn glas a bod angen lle parcio arnoch, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn archebu.

 

A yw’r gwleddoedd yn addas i blant?

 • Yn ein barn ni mae’r gwleddoedd yn addas i blant hŷn (14 oed a throsodd) ond y rhieni biau’r gair olaf am hynny. Bydd y plant yn bwyta’r un pryd â’r oedolion ac mae’n rhaid iddynt dalu’r pris llawn am y wledd.

 

Beth sydd ar y fwydlen?

 • Mae’r pecyn yn cynnwys bwydlen 3 chwrs a gallwn ddarparu ar gyfer anghenion deietegol arbennig (gan gynnwys dewisiadau llysieuol) os cawn wybod hynny ymlaen llaw. Mae’r bwydlenni cyfredol ar gael i’w lawr lwytho oddi ar ein gwefan. Byddwch yn cael cyfle i flasu medd ar ôl i chi gyrraedd, a hanner potel o win neu ddiodydd meddal i’w hyfed yn ystod y pryd. Mae modd prynu diodydd ychwanegol yn y bar.

 

Sut i'w archebu?

 • Cynhelir y gwleddoedd yn gyson a gallwch archebu drwy gysylltu â ni: 029 029 2087 8100, castellcaerdydd@caerdydd.gov.uk Mae gwledd yn costio £54.00 y pen a bydd angen i chi dalu blaendal o £20 y pen pan fyddwch yn archebu, a thalu'r swm sy’n weddill 7 diwrnod cyn eich gwledd. Mae'n rhaid archebu ymlaen llaw gan mai dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael.

 

A yw’r gwleddoedd yn hygyrch i bobl anabl?

 • Mae'r ddau leoliad y cynhelir y gwleddoedd ynddynt yn hygyrch i bobl anabl ac yn cynnwys toiledau addas. Os yw unrhyw un yn eich grŵp yn cael trafferth wrth symud, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn archebu. Yn anffodus, nid yw’r daith o amgylch y Castell yn addas i gadeiriau olwyn.

 

Beth yw’r trefniadau o ran y seddi?

 • Mae gennym fyrddau crwn, sydd fel arfer yn cynnig lle i 10 o westeion. Gan ein bod yn awyddus i gadw’r trefniadau’n anffurfiol, ni fydd cynllun seddi ar gael ond bydd Meistr y Seremonïau yn eich galw i mewn i’r ystafell ac yn eich cyfeirio at eich seddi. Yn dibynnu ar nifer y gwesteion, efallai y bydd grwpiau mawr yn cael eu rhannu, ac os ydych mewn grŵp llai efallai y gofynnir i chi ymuno â grŵp arall.