Gwybodaeth am eich Ymweliad â Chastell Caerdydd sydd ar ddod

Diben y wybodaeth ganlynol yw eich paratoi chi a’r cynorthwywyr fydd yn eich cwmni ar gyfer yr ymweliad rydych wedi’i drefnu â Chastell Caerdydd.

Sicrhewch fod pob oedolyn sy’n arwain grwpiau o bobl yn ymwybodol o’r pwyntiau canlynol:

 

Wrth Drefnu

Cewch lythyr cadarnhau’n nodi amser/amseroedd eich gweithdy/gweithdai a thaith/theithiau os ydynt wedi’u trefnu neu os ydynt yn rhan o bris y gweithdy/gweithdai fel y nodwyd ar yr adeg drefnu.  Dewch â’r llythyr hwn gyda chi a sicrhewch fod pob cynorthwywr yn ymwybodol o’i gynnwys.

 

Cyn Cyrraedd

 

Asesiadau Risg

Mae gwybodaeth i’ch helpu gyda’ch asesiad risg ar y dudalen “Ymweliadau Addysgol” ar ein gwefan. Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Elizabeth Stevens ar 029 2087 8110 (e-bost education@cardiffcastle.com)

 

Ymweliadau Ymgyfarwyddo

Mae croeso i athrawon ddod i edrych ar y cyfleusterau er mwyn dod yn gyfarwydd â’r safle cyn yr ymweliad. Cysylltwch â’r Swyddog Addysg ar 029 2087 8110 i drefnu hyn.

 

Rhannu Grwpiau

Am resymau cadwraeth, dim ond 35 person all fod mewn grŵp ysgol sy’n cael taith o’r Castell (gan gynnwys athrawon/cynorthwywyr sy’n helpu). Sicrhewch fod grwpiau wedi’u rhannu o flaen llaw i arbed amser wrth i chi gyrraedd.

 

Wrth i Chi Gyrraedd

Wrth gyrraedd, bydd angen i’r athro sy’n gyfrifol am y grŵp fynd i’r Swyddfa Docynnau i gadarnhau niferoedd a thalu neu lofnodi’r ddogfennaeth berthnasol yn achos ymweliad heb anfoneb.  Dangosir man diogel i’r grŵp ymgasglu a gadael bagiau/pecynnau cinio ynddo.

 

Storio Bagiau

Am resymau cadwraeth, ni chaniateir i grwpiau gario bagiau yn ystod y daith. Bydd aelod o staff wrth y giât yn rhoi gwybod i chi ymhle y gallwch adael eich bagiau. Bydd hyn yn dibynnu ar faint o grwpiau eraill sy’n ymweld â’r Castell ar ddiwrnod eich ymweliad.

Sicrhewch y rhoddir eich bagiau mor daclus â phosibl er mwyn rhoi lle i grwpiau eraill a allai angen defnyddio’r un ardal hefyd.

 

Amseroedd eich Sesiynau

Ymgasglwch yn y mannau cyfarfod o dan yr Oriel Teithiau goch bum munud cyn dechrau unrhyw deithiau/gweithdai rydych wedi’u trefnu.

Gofynnir i grwpiau sy’n cael taith dywys fynd i’r Oriel Teithiau ac ar ei hyd tua’r giât ar y pen, lle y bydd eich tywysydd yn cyfarfod â chi.

Sicrhewch fod plant wedi mynd i’r toiled er mwyn iddynt fod yn barod ar gyfer dechrau’r gweithdy neu daith. Bydd y rhai sy’n cyrraedd yn hwyr yn cael teithiau a sesiynau byrrach ac ni allai bob amser fod yn bosibl cadw lle’r rhai sy’n cyrraedd yn hwyr.

 

Toiledau

Y toiledau mwyaf yw toiledau’r Ganolfan Addysg sydd i lawr y grisiau yn agos at y Ganolfan Addysg ac mae’r rhain at ddefnydd grwpiau ysgol yn unig. Os ydych yn defnyddio’r rhain, byddem yn ddiolchgar pe gallech ofyn i’ch disgyblion fynd i mewn i’r ardal mor dawel â phosibl gan y gallai fod sesiynau ar y gweill yn y Ganolfan Addysg.

Mae toiledau eraill yn y Ganolfan Ddehongli, gwaelod y Tŵr Du (bechgyn) a Thŵr y Cloc (merched)

 

Cinio

Nid oes gennym ardal ddynodedig ar gyfer cinio ond rydym bob amser yn gwneud ein gorau i ddod o hyd i fan dan do i grwpiau ysgol fwyta eu cinio. Sylwch, mewn amgylchiadau penodol, y gallwn ofyn i blant eistedd ar y llawr i fwyta eu cinio gan ei bod yn bosibl na fydd byrddau ar gael. Rhoddir gwybod i chi am eich lleoliad ac amser a neilltuwyd wrth gyrraedd. Sicrhewch y byddwch yn cadw at yr amseroedd a neilltuwyd ar gyfer cinio.

 

Biniau

Mae biniau o gwmpas y safle i chi eu defnyddio. Os oes angen bagiau bin arnoch, gofynnwch i aelod o staff.

 

Siop

Mae croeso mawr i ddisgyblion fynd i’r siop ond rhannwch ddosbarthiadau yn grwpiau bach a gofynnwch i’r plant fod ag arian wrth law wrth y man talu.

 

The Keep Terrace Bistro

Mae croeso i chi ddefnyddio’r caffi - The Keep Terrace - am de, coffi a bwyd tecawê. Mae byrddau yn y caffi a’r tu allan iddo wedi’u cadw ar gyfer cwsmeriaid y caffi - mae’n ddrwg gennym na allant gael eu defnyddio gan grwpiau ysgol.

 

Ffurflenni Gwerthuso

Cewch ffurflen werthuso ar ôl eich ymweliad, byddem yn gwerthfawrogi’n fawr eich adborth am eich ymweliad ac unrhyw awgrymiadau gwella a allai fod gennych.