Teithiau Arbenigol

Dysgwch ragor am y safle hanesyddol godidog hwn gydag un o'n teithiau arbenigol. 


Taith drwy’r Ystafelloedd

Uwchraddiwch eich tocyn castell ac ychwanegwch daith 50 munud drwy’r ystafelloedd i'ch ymweliad ag un o'n tywyswyr arbenigol. Cewch weld rhai o ystafelloedd arbennig y Castell gan gynnwys Ystafell Ysmygu’r Gaeaf, y Feithrinfa, Ystafell Wely Arglwydd Bute a’r Ardd Do.

Bydd y daith yn para tua 50 munud.

Argaeledd: Bob dydd, ar yr awr rhwng 10am - 5pm (Mawrth – Hydref), 10am - 4pm (Tachwedd – Chwefror)    

Cost: £3.25 y pen (consesiynau’nberthnasol) ynychwanegol at docyn mynediad i’r Castell, Allwedd y Castell neu DocynTymor.


 

Taith Arbenigwr

I gael ymweliad hollol unigryw, dewiswch daith breifat o Ystafelloedd y Castell gyda'ch tywyswr personol a fydd yn rhoi cipolwg pellach o ystafelloedd godidog y Castell a’r personoliaethau pwerus a drawsffurfiodd y Castell yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’r daith hefyd yn cynnwys ymweliad i ystafelloedd ysblennydd Tŵr y Cloc. Mae nifer o risiau serth ac anwastad ar y daith hon.

Mae’r daith yn para tua 90 munud.

Argaeledd: Drwy drefnu ar 029 2087 8100

Addas i grwpiau o 2-8 o bobl (isafswm o 2 gwestai sy’n talu). 

Cost: £27.95 y pen gan gynnwys te neu goffi a chacennau cri ar ôl y daith a llyfr swfenir am ddim.  


 

Taith Curadur (grwpiau yn unig)

Matthew Williams, Curadur y Castell, yw'r prif arbenigwr ar Gastell Caerdydd a gall gynnig safbwynt unigryw ar hanes y Castell, yr addurniadau gwych a dylanwad Arglwydd Bute a’r athrylith o bensaer William Burges.  Mae Taith Curadur yn dechrau gyda sgwrs ddarluniadol cyn eich tywys ar daith drwyadl o amgylch yr ystafelloedd.

Mae’r daith yn para tua 2 awr

Argaeledd: Drwy drefnu ar 029 2087 8100

Addas i grwpiau o hyd at 20 o bobl (isafswm o 20 gwestai sy’n talu).

Cost: £30 y pen gan gynnwys te neu goffi a chacennau cri ar ôl y daith.

 


 

Teithiau Tŵr y Cloc

Tŵr y Cloc yw un o’r tirnodau mwyaf adnabyddus yng Nghaerdydd. Yn y tŵr mae rhai o ystafelloedd mwyaf godidog y Castell. Dilynwch eich tywyswr i fyny’r grisiau troellog o Ystafell Ysmygu’r Gaeaf i Ystafell Ysmygu’r Haf. Mae nifer o risiau serth ar y daith hon  a na fydd yn addas i bobl â symudedd cyfyngedig.

Bydd y daith yn para tua 30 munud ac yn rhedeg ar benwythnosau a gwyliau banc drwy gydol tymor yr haf (Ebrill - Hydref)*

Gellir archebu tocynnau ar y diwrnod o'r Swyddfa Docynnau neu o flaen llaw ar 029 2087 8100. Ffoniwch am fwy o wybodaeth. 

Cost: £4.50 y pen (consesiynau’n berthnasol) yn ychwanegol at docyn mynediad i’r Castell, Allwedd y Castell neu Docyn Tymor.    

Gellir hefyd trefnu teithiau preifat i grwpiau bach am gost ychwanegol o £25 fesul taith, yn ogystal â mynediad i’r Castell (hyd at 6 o bobl, codir tâl ar westeion ychwanegol ar y gyfradd safonol).  Os oes gennych grŵp mwy, cysylltwch â ni i drafod prisiau. 

*Yn unol ag argaeledd; argymhellir archebu ymlaen llaw.

 


 

Muriau Tref Caerdydd

Taith gerdded 75 munud drwy ganol y ddinas, yn dilyn llwybr muriau canoloesol y ddinas gydag un o dywyswyr arbenigol y Castell. Bydd y daith hon, a fydd yn cychwyn yn y Castell ac yn gorffen yng Ngwesty’r Angel ar Heol y Castell, yn dangos sut mae’r ddinas wedi tyfu ers yr oesoedd canol. Byddwch yn dysgu am hanes y Brodordy, Camlas Sir Forgannwg ac wrth gwrs datblygiad y Castell yng nghanol Caerdydd.

Argaeledd: Drwy drefnu ar 029 2087 8100 

 £15 y pen, i o leiaf 4 gwestai sy’n talu, efallai na fydd yn addas i blant ifanc neu bobl â symudedd cyfyngedig.


 

Taith Lleoliad Ffilmio

Mae sioeau teledu poblogaidd y BBC sef Doctor Who, Sherlock, Torchwood a The Sarah Jane Adventures oll wedi defnyddio Castell Caerdydd fel lleoliad ffilmio. Ewch ar y daith dywys arbennig hon o’r Castell i weld lle cafodd y golygfeydd hyn eu ffilmio. Mae nifer o risiau serth a throellog ar y daith hon.

Bydd y daith yn para tua 40 munud. 

Yn unol ag argaeledd. Ffoniwch 029 2087 8100.

Gellir hefyd trefnu teithiau preifat i grwpiau bach am gost ychwanegol o £25 fesul taith, yn ogystal â mynediad i’r Castell (hyd at 6 o bobl, codir tâl ar westeion ychwanegol ar y gyfradd safonol).  Os oes gennych grŵp mwy, cysylltwch â ni i drafod prisiau.  

  

 


  

Taith Ysbrydion Castell Caerdydd

Dewch i ddysgu am hanes y Castell o safbwynt hollol wahanol: trwy hanesion am ysbrydion o’r amser a fu a heddiw. Mae hon yn daith “dim nonsens, dim gimics" sy’n seiliedig ar ymchwil gadarn, a fydd yn cael ei harwain dan olau ffagl o ystafelloedd y Castell, a’r union lefydd lle mae pethau anesboniadwy wedi’u gweld, eu clywed a'u teimlo dro ar ôl tro dros y canrifoedd. Caiff hanesion yr ysbrydion eu hadrodd yn y tywyllwch, gan ddatgelu sut, yn ystod y nos, y mae gan y Castell gymeriad hollol wahanol, atmosfferig ac iasol! 

Darperir y teithiau trwy bartneriaeth rhwng Castell Caerdydd a Cardiff History and Hauntings.

Rhaid archebu’n uniongyrchol trwy Cardiff History and Hauntings. I gael rhagor o wybodaeth am y daith, dyddiadau, ac i archebu, ewch i http://www.cardiffhistory.co.uk/index.php?p=35