Neidio i'r prif gynnwys

DIWEDDARIAD COVID-19: Yn dilyn y ganllawiau diweddaraf coronafirws gan Lywodraeth Cymru, mae Castell Caerdydd ar gau nes bydd rhybudd pellach.

YMWELD Â CHASTELL CAERDYDD YN DDIOGEL

Bydd Castell Caerdydd yn ailagor i fynediad cyffredinol am 4 diwrnod yr wythnos o Iau 19 Tachwedd. Bydd Sgwâr Cyhoeddus y Castell yn aros ar agor 7 diwrnod yr wythnos gyda mynediad am ddim.

Er mwyn helpu i reoli nifer yr ymwelwyr, bydd yn ofynnol i bawb (gan gynnwys deiliaid Allwedd y Castell a Thocyn Blynyddol) archebu slot cyrraedd wedi’i amseru ymlaen llaw.

Bydd rhai rhannau o’r Castell yn parhau ar gau oherwydd pellter cymdeithasol ac ni fyddwn yn cynnig unrhyw deithiau tywys nes y rhoddir rhybudd pellach. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn ôl yma am y diweddariadau diweddaraf cyn cynllunio’ch ymweliad.

Cyn ailagor, rydym wedi rhoi nifer o fesurau diogelwch newydd ar waith. Gofynnwn i bob ymwelydd barchu’r rheolau a’r canllawiau, er eich diogelwch eich hun a diogelwch eraill.

SUT I ARCHEBU

 • Bydd ymweliadau mynediad cyffredinol ar gael o ddydd Iau – dydd Sul.
 • Tocynnau ar werth bob dydd Llun am 10am ar gyfer y cyfnod Iau-Sul sydd i ddod
 • Yr amseroedd sydd ar gael yw 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00
 • Mae gan bob slot gapasiti o 40 tocyn mynediad a 35 slot deiliad Allwedd y Castell

Bydd tocynnau ar gael ar-lein tan 10 munud cyn pob slot pryd y gellir prynu unrhyw docynnau sy’n weddill o’r swyddfa docynnau. Rydym yn argymell archebu ymlaen llaw er mwyn osgoi cael eich siomi.

PRISIAU

Tocyn y Castell Pris
Oedolyn £14.50
Plentyn (5 – 16 Oed)* £10.00
Hŷn / Myfyriwr / Anabl** £12.00
Tocyn Teulu Oedolion £42.00
Tocyn Teulu Hŷn £38.00
Dan 5 Mlwydd Oed AM DDIM

 

* Rhaid i blant 16 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn
** Gall un gofalwr ddod i mewn am ddim gyda phob ymwelydd anabl

PA RANNAU O’R CASTELL SYDD AR AGOR?

Tiroedd y Castell Pellhau cymdeithasol.
Llwybr y Bwlchfyrau System un ffordd a pellhau cymdeithasol.
Y Llochesi Rhyfel System un ffordd a pellhau cymdeithasol.
Y Gorthwr Normanaidd Capasiti cyfyngedig a phellhau cymdeithasol ar waith.
Y Rhandai Fictoraidd Capasiti cyfyngedig a phellhau cymdeithasol ar waith.
Caffi’r Castell Bwydlen gyfyngedig a dim seddi dan do, talwch yn ddigyswllt os yn bosibl.
Y Siop Rhoddion Pellhau cymdeithasol.
Taith Glywedol Lawrlwythwch ein canllaw sain am ddim ar eich ffôn, chwiliwch am Gastell Caerdydd yn y siop apiau.
Wal Rufeinig a Chornel y Cerbyd Dod yn fuan.
Amgueddfa Firing Line Dod yn fuan.
Y Trebuchet Pellhau cymdeithasol.

Sylwch, er budd diogelwch, bydd y rhestr hon yn destun newid, heb rybudd ymlaen llaw, yn ôl yr amgylchiadau.

Cwestiynnau Cyffredin

Ydy'r Castell ar agor i ymwelwyr eto?
 • Bydd y Castell ar agor i ymwelwyr ddydd Iau i ddydd Sul o 19 Tachwedd.
 • Mae Sgwâr Cyhoeddus y Castell ar agor bob dydd, yn rhad ac am ddim, mae croeso i bawb ddod i mewn a hefyd i ymweld â’r siop anrhegion a’r ardal fwyta.
Beth yw'r oriau agor?
 • Ar hyn o bryd mae Sgwâr Cyhoeddus y Castell ar agor rhwng 10:00 – 20:00 bob dydd. Mae’r ardaloedd a gwmpesir gan fynediad cyffredinol ar agor 10:00 – 16:30 Iau – Sul (yn amodol ar newid).
A allaf ddal i gofrestru ar gyfer, neu adnewyddu Allwedd y Castell?
 • Gallwch, gallwch gofrestru ar gyfer Allwedd y Castell newydd neu adnewyddu un sy’n bodoli eisoes yn y swyddfa docynnau. Oherwydd bod yn rhaid i ni gau yn ystod y broses gloi, rydyn ni hyd yn oed yn ychwanegu 3 mis ychwanegol at oes yr holl gardiau Allweddol ac adnewyddiadau newydd tan fis Mawrth 2023.
A fydd bwyd a diod ar gael?
 • Bydd, bydd ardal Gwledda Ger y Gorthwr ar agor rhwng 10:00 – 20:00 bob dydd, gan weini bwydlen tecawê o 12 Tachwedd gyda bwydlen fwy ac archebu ap ar gael o 28 Tachwedd.
A fydd cyfleusterau ar agor?
 • Bydd, bydd cyfleusterau toiled agored gyda golchi dwylo a glanweithydd dwylo ar gael.
A ganiateir anifeiliaid anwes i mewn?
 • Caniateir anifeiliaid anwes i mewn i’r sgwâr cyhoeddus. Er na chaniateir anifeiliaid anwes fel arfer, mae’r cyfyngiad hwn wedi’i godi dros dro tra bod y Castell ar agor fel man cyhoeddus.
A ganiateir beiciau i mewn?
 • Caniateir beiciau i mewn i’r sgwâr cyhoeddus. Er nad ydym fel arfer yn caniatáu beiciau i mewn i’r tir, mae’r cyfyngiad hwn wedi’i godi dros dro tra bod y Castell ar agor fel man cyhoeddus.
Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.