Neidio i'r prif gynnwys

Ennill Gyda'r Cardiff Devils

Dydd Gwener, 5 Gorffennaf 2024


Raffl Cardiff Devils X Castell Caerdydd

Mae’r Cardiff Devils wedi ymuno â Chastell Caerdydd i roi cyfle i’w cefnogwyr ennill gwobr wirioneddol hanesyddol!

Bydd dau enillydd lwcus y raffl yn cael eu gwahodd i ddod am sesiwn cwrdd a chyfarch yn y Castell ar brynhawn dydd Llun 22 Gorffennaf. Yn cyd-fynd â chi bydd rhai o’ch Cardiff Devils eich hun.

Ewch ar daith arbennig o amgylch randai Fictoraidd ysblennydd y Castell gyda Sam Duggan, Ben Davies, a Josh Batch; yna mwynhewch ychydig o luniaeth ysgafn yn y Tŵr Gwesteion a chael bag goodies i fynd adref gyda chi.

I gymryd rhan yn y raffl, llenwch eich manylion trwy glicio ar y ddolen isod, bydd cynigion ar agor tan hanner nos ar 14eg Gorffennaf a bydd yr enillwyr yn cael eu tynnu ar 15fed Gorffennaf.

TELERAU AC AMODAU

SUT I GYMRYD RHAN?
 • Nid oes rhaid prynu dim: Mae modd cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn rhad ac am ddim ac nid oes angen prynu dim.
 • Dyddiad cychwyn: Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2024. Dyddiad cau: 23:59 GMT ddydd Sul 14 Gorffennaf 2024.
 • Er mwyn cymryd rhan yn y raffl, rhaid i ymgeiswyr roi eu manylion drwy’r wefan.
 • Ni chaiff ceisiadau a ddaw i law ar ôl y diwrnod cau eu derbyn.
 • Nid yw Croeso Caerdydd yn derbyn cyfrifoldeb am geisiadau a gollwyd, er enghraifft, o ganlyniad i unrhyw fethiant offer, nam technegol, rhwydwaith, gweinydd, caledwedd cyfrifiadurol neu fethiant meddalwedd o unrhyw fath.
PREIFATRWYDD DATA
 • Bydd gwybodaeth a ddarperir gan ymgeiswyr yn cael ei defnyddio at ddibenion gweinyddu’r raffl yn unig.
 • Drwy gystadlu, rydych yn cytuno y gall unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir gennych gyda’ch cais gael ei chadw a’i defnyddio at ddibenion gweinyddu’r gystadleuaeth.
 • Bydd cyfle i optio i mewn i dderbyn deunyddiau hyrwyddo ychwanegol ar gael adeg mynediad.
CYMHWYSEDD
 • Terfyn Mynediad: Dim ond unwaith y caiff pob person gofrestru cais.
 • Dim ond preswylwyr y DU sy’n 18 oed a hŷn gaiff gofrestru.
 • Rhaid i’r enillydd fod ar gael i ad-dalu’r wobr ddydd Llun 22 Gorffennaf 2024.
 • Mae Croeso Caerdydd yn cadw’r holl hawliau i’ch gwahardd os yw eich ymddygiad yn groes i ysbryd neu fwriad y raffl.
 • Oni nodir yn wahanol, nid yw ein raffl wobrau yn agored i weithwyr tîm Croeso Caerdydd yng Nghyngor Caerdydd, eu teuluoedd, asiantau nac unrhyw drydydd parti sy’n uniongyrchol gysylltiedig â gweinyddu’r raffl.
DEWIS ENNILLYDD
 • Bydd dau enillydd lwcus yn cael ei ddewis ar hap o’r holl geisiadau dilys gan gyfranogwyr – a bydd yn cael gwybod ddydd Llun, 15 Gorffennaf 2024, dros y ffôn ac e-bost.
 • Gwneir pob ymdrech resymol i gysylltu â’r enillydd. Rhaid i’r enillydd hawlio ei wobr erbyn 17:00 GMT Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2024, neu bydd enillydd arall yn cael ei ddewis.
 • Bydd y cadarnhad a’r amserlen yn cael eu hanfon at yr enillydd heb fod yn hwyrach na Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2024.
 • Bydd cyfenw a lleoliad yr enillydd ar gael trwy gais e-bost am un mis ar ôl i’r gystadleuaeth ddod i ben.
 • Ni ellir cyfnewid na throsglwyddo’r wobr ac ni chynigir arian parod yn ei lle.
 • Nid yw teithio a thrafnidiaeth wedi’u cynnwys fel rhan o’r wobr. Rhaid i’r enillydd drefnu ei daith ei hun i ac o Gaerdydd.
 • Ceidw Croeso Caerdydd yr hawl i newid y wobr am wobr arall o werth cyfartal neu uwch os oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth yr Hyrwyddwr mae angen gwneud hynny.
GWYBODAETH YCHWANEGOL
 • Ceidw Croeso Caerdydd yr hawl i ddiddymu, canslo, gohirio neu ddiwygio’r hyrwyddiad pe bai angen gwneud hynny.
 • Atebolrwydd: Nid yw Croeso Caerdydd yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw ddifrod, colled, anaf neu siom a ddioddefir gan ymgeiswyr o ganlyniad i gymryd rhan yn y gystadleuaeth.
 • Cyfraith Berthnasol: Mae telerau ac amodau’r raffl hon yn ddarostyngedig i gyfraith Lloegr.
 • Drwy gyflwyno un neu ragor o geisiadau rydych yn cytuno i ymrwymo i’r Telerau ac Amodau hyn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â hello@visitcardiff.com
 • Manylion yr hyrwyddwr: Croeso Caerdydd ar y cyd â Chastell Caerdydd sy’n hyrwyddo’r gystadleuaeth, wedi’i leoli yn Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd CF10 4UW.
Y Gwobr: Castell Caerdydd
 • Tocynnau mynediad i’r castell i’r enillydd a hyd at 4 o westeion ddydd Llun 22 Gorffennaf 2024.
 • Taith y Tŷ am ddim i’r enillydd a hyd at 4 o westeion ddydd Llun 22 Gorffennaf 2024.
 • Lluniaeth i’w ddarparu yn Nhŵr Gwesteion y Castell.
 • Bagiau ddaioni Castell Caerdydd ar gyfer yr enillydd a hyd at 4 o westeion.

Cliciwch yma i gymryd rhan yn y raffl.