Neidio i'r prif gynnwys

CAEL EICH ALLWEDD Y CASTELL EICH HUN

Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, mae gennych hawl i’ch Allwedd i’r Castell eich hun gyda mynediad AM DDIM i’r atyniad treftadaeth hwn o’r radd flaenaf am 3 blynedd.

Ym mis Medi 1947, trosglwyddodd Pumed Ardalydd Bute allweddi Castell Caerdydd i’r Arglwydd Faer, yr Henadur George Ferguson. Yn yr hyn a ddisgrifiwyd fel “ystum o natur wirioneddol frenhinol” cyflwynwyd y Castell, ynghyd â’i barcdir, yn anrheg i bobl y ddinas. Fel yr oedd adroddiadau ar y pryd yn adlewyrchu, nid “Castell Caerdydd oedd hi bellach ond Castell Caerdydd”.

Heddiw mae’r castell yn un o brif atyniadau twristiaeth y ddinas, y mae miloedd o bobl yn ymweld ag ef bob blwyddyn, ond rydym yn dal i fod eisiau i drigolion lleol ddod i fwynhau eu castell gymaint ag y gallant.

 • Mwynhewch fynediad am ddim i Gastell Caerdydd am 3 blynedd.
 • Nifer o ostyngiadau arbennig eraill.
 • Codir tâl gweinyddol unwaith ac am byth o £7.50 am bob cerdyn oedolyn.
 • Ni chodir tâl am Allweddi a roddir i blant (dan 16 oed).

Mae buddion i deiliaid Allwedd y Castell yn cynnwys:

Mynediad am ddim i...
 • Y Gorthwr Normanaidd
 • Rhandai’r Castell
 • Y Trebuchet
 • Amgueddfa Firing Line
 • Y Llochesi Rhyfel
 • Y Waliau Rhufeinig
 • Cornel y Cerbyd Rhufeinig
 • Taith y Bylchfuriau
Gostyngiadau arbennigol ar gyfer...
 • Detholiad o ddigwyddiadau’r Castell
 • Gostyngiad o 10% yn Siop Anrhegion Castell Caerdydd
 • Gostyngiad o 10% yng Nghaffi’r Castell
 • Gostyngiad o 10% oddi ar mynediad i’r Castell os byddwch chi’n dod â’ch ffrindiau neu’ch teulu gyda chi
 • Digwyddiadau teyrngarwch rhanddeiliaid

Casglwch eich Allwedd y Castell eich hun heddiw!

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw dod i Swyddfa Docynnau Castell Caerdydd gyda phrawf eich bod chi’n byw mewn cyfeiriad yng Nghaerdydd (ee: bil treth gyngor neu gyfleustodau) neu lythyr gan eich cyflogwr i ddweud eich bod chi’n gweithio yng Nghaerdydd ac y byddwn ni’n gwneud y gweddill . Cyhoeddir eich cerdyn Castle Key gydag ID llun yn y fan a’r lle, nid oes angen i chi ddod â llun gyda chi hyd yn oed.

Gwybodaeth ddefnyddiol:

Cwestiynau Cyffredin

Am ba hyd y mae fy Allwedd Castell yn ddilys?

 • Bydd eich cerdyn Allwedd y Castell yn ddilys am 3 blynedd.

Ai dim ond un Allwedd Castell sydd ei angen arnaf ar gyfer y teulu cyfan?

 • Rhaid i bob person gael cerdyn Allwedd y Castell heblaw plant dan 5 oed.

Beth os ydw i’n gweithio yng Nghaerdydd ond nad yw fy nheulu?

 • Os ydych yn gweithio yng Nghaerdydd gall pawb yn eich cartref hefyd wneud cais am gerdyn Allwedd y Castell.

A fydd angen i ni ddangos ffurfiau adnabod ar wahân?

 • Bydd angen un prawf adnabod fesul teulu, a bydd hyn yn ddigonol ar gyfer plant dros 5

Beth os nad oes gan fy mhlant brawf adnabod?

 • Bydd un prawf adnabod oedolyn yn ddigonol ar gyfer plant dros 5.

Beth ydych chi’n ei ddiffinio fel byw neu weithio yng Nghaerdydd?

 • Diffinnir Caerdydd fel Awdurdod Unedol Caerdydd. Mae cynllun Allwedd y Castell ar gael i drigolion Caerdydd a phobl sy’n gweithio yn y ddinas yn unig. Ni all pobl sy’n byw ym Mhro Morgannwg fanteisio ar y cynllun. Gall pobl sy’n byw y tu allan i Awdurdod Unedol Caerdydd ymuno â chynllun Tocyn Tymor Castell Caerdydd.
Telerau ac Amodau
 • Nid yw cerdyn Allwedd y Castell yn ddilys ar gyfer rhai digwyddiadau arbennig, digwyddiadau fin nos y mae angen tocyn ar eu cyfer, neu os yw’r Castell wedi’i logi gan drydydd parti.
 • Rhaid cyflwyno Cerdyn Allwedd y Castell ar ddiwrnod yr ymweliad.
 • Ni ddylid ailwerthu Cerdyn Allwedd y Castell.
 • Ni ellir trosglwyddo na thrawsnewid Cerdyn Allwedd y Castell.
 • Nid oes gan Gerdyn Allwedd y Castell werth ariannol.
 • Yn ddilys am 3 blynedd.
 • Caiff Cardiau Allwedd y Castell eu gwiro cyn caniatáu mynediad a chedwir pob hawl i wrthod mynediad.
 • Bydd angen Allwedd y Castell newydd yn lle cerdyn coll neu ddifrodi, am gost o £7.00, yn ddilys am 3 blynedd arall.
Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.