Neidio i'r prif gynnwys

CAEL EICH ALLWEDD Y CASTELL EICH HUN

Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, mae gennych hawl i’ch Allwedd i’r Castell eich hun gyda mynediad AM DDIM i’r atyniad treftadaeth hwn o’r radd flaenaf am 3 blynedd.

Ym mis Medi 1947, trosglwyddodd Pumed Ardalydd Bute allweddi Castell Caerdydd i’r Arglwydd Faer, yr Henadur George Ferguson. Yn yr hyn a ddisgrifiwyd fel “ystum o natur wirioneddol frenhinol” cyflwynwyd y Castell, ynghyd â’i barcdir, yn anrheg i bobl y ddinas. Fel yr oedd adroddiadau ar y pryd yn adlewyrchu, nid “Castell Caerdydd oedd hi bellach ond Castell Caerdydd”.

Heddiw mae’r castell yn un o brif atyniadau twristiaeth y ddinas, y mae miloedd o bobl yn ymweld ag ef bob blwyddyn, ond rydym yn dal i fod eisiau i drigolion lleol ddod i fwynhau eu castell gymaint ag y gallant.

 • Mwynhewch fynediad am ddim i Gastell Caerdydd am 3 blynedd.
 • Nifer o ostyngiadau arbennig eraill.
 • Codir tâl gweinyddol unwaith ac am byth o £7.00 am bob cerdyn oedolyn.
 • Ni chodir tâl am Allweddi a roddir i blant (dan 16 oed).

NAWR GYDA 3 MIS YCHWANEGOL AM DDIM!

Oherwydd cloi COVID-19, nid yw Castell Caerdydd wedi gallu croesawu ymwelwyr. I wneud iawn am beth o’r amser a gollwyd, rhwng Mehefin 2020 a Mawrth 2023, bydd unrhyw un sy’n cofrestru ar gyfer Allwedd Castell, neu’n adnewyddu ei un presennol, nawr yn cael eu cerdyn yn ddilys am 39 mis yn lle 36 mis. Dyna 3 mis ychwanegol o fynediad AM DDIM i Gastell Caerdydd. Gobeithiwn eich gweld yn fuan.

Mae buddion i deiliaid Allwedd y Castell yn cynnwys:

Mynediad am ddim i...
 • Y Gorthwr Normanaidd
 • Rhandai’r Castell
 • Y Trebuchet
 • Amgueddfa Firing Line
 • Y Llochesi Rhyfel
 • Y Waliau Rhufeinig
 • Cornel y Cerbyd Rhufeinig
 • Taith y Bylchfuriau
Gostyngiadau arbennigol ar gyfer...
 • Detholiad o ddigwyddiadau’r Castell
 • Gostyngiad o 10% yn Siop Anrhegion Castell Caerdydd
 • Gostyngiad o 10% yng Nghaffi’r Castell
 • Gostyngiad o 10% oddi ar mynediad i’r Castell os byddwch chi’n dod â’ch ffrindiau neu’ch teulu gyda chi
 • Digwyddiadau teyrngarwch rhanddeiliaid

Casglwch eich Allwedd y Castell eich hun heddiw!

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw dod i Swyddfa Docynnau Castell Caerdydd gyda phrawf eich bod chi’n byw mewn cyfeiriad yng Nghaerdydd (ee: bil treth gyngor neu gyfleustodau) neu lythyr gan eich cyflogwr i ddweud eich bod chi’n gweithio yng Nghaerdydd ac y byddwn ni’n gwneud y gweddill . Cyhoeddir eich cerdyn Castle Key gydag ID llun yn y fan a’r lle, nid oes angen i chi ddod â llun gyda chi hyd yn oed.

Gwybodaeth ddefnyddiol:

Cwestiynau Cyffredin

Am ba hyd y mae fy Allwedd Castell yn ddilys?

 • Bydd eich cerdyn Allwedd y Castell yn ddilys am 3 blynedd.

Ai dim ond un Allwedd Castell sydd ei angen arnaf ar gyfer y teulu cyfan?

 • Rhaid i bob person gael cerdyn Allwedd y Castell heblaw plant dan 5 oed.

Beth os ydw i’n gweithio yng Nghaerdydd ond nad yw fy nheulu?

 • Os ydych yn gweithio yng Nghaerdydd gall pawb yn eich cartref hefyd wneud cais am gerdyn Allwedd y Castell.

A fydd angen i ni ddangos ffurfiau adnabod ar wahân?

 • Bydd angen un prawf adnabod fesul teulu, a bydd hyn yn ddigonol ar gyfer plant dros 5

Beth os nad oes gan fy mhlant brawf adnabod?

 • Bydd un prawf adnabod oedolyn yn ddigonol ar gyfer plant dros 5.

Beth ydych chi’n ei ddiffinio fel byw neu weithio yng Nghaerdydd?

 • Diffinnir Caerdydd fel Awdurdod Unedol Caerdydd. Mae cynllun Allwedd y Castell ar gael i drigolion Caerdydd a phobl sy’n gweithio yn y ddinas yn unig. Ni all pobl sy’n byw ym Mhro Morgannwg fanteisio ar y cynllun. Gall pobl sy’n byw y tu allan i Awdurdod Unedol Caerdydd ymuno â chynllun Tocyn Tymor Castell Caerdydd.
Telerau ac Amodau
 • Nid yw cerdyn Allwedd y Castell yn ddilys ar gyfer rhai digwyddiadau arbennig, digwyddiadau fin nos y mae angen tocyn ar eu cyfer, neu os yw’r Castell wedi’i logi gan drydydd parti.
 • Rhaid cyflwyno Cerdyn Allwedd y Castell ar ddiwrnod yr ymweliad.
 • Ni ddylid ailwerthu Cerdyn Allwedd y Castell.
 • Ni ellir trosglwyddo na thrawsnewid Cerdyn Allwedd y Castell.
 • Nid oes gan Gerdyn Allwedd y Castell werth ariannol.
 • Yn ddilys am 3 blynedd.
 • Caiff Cardiau Allwedd y Castell eu gwiro cyn caniatáu mynediad a chedwir pob hawl i wrthod mynediad.
 • Bydd angen Allwedd y Castell newydd yn lle cerdyn coll neu ddifrodi, am gost o £7.00, yn ddilys am 3 blynedd arall.
Overlay

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio Castell Caerdydd i dderbyn y newyddion diweddaraf a beth sydd ymlaen.